Karnchita Thitaprom
  • Kasetsart University
研究方向
  • 生物化学